2016 Spring Auction | Fine Ink Rubbings
Time:2015/5/19   Author:XLPM   Source:  Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Wu Dacheng] Ink Rubbings of Ancient Artifacts (Part)

Old ink-rubbing in Qing Dynasty

Four Screens

138x34cmx4Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Wu Dacheng and Wang Yirong] Rubbing of Shi Tong Quan

Oil ink-rubbing in Guangxu period of Qing Dynasty

One piece

132x33.5cm

Note: Dedicated to Wang Yirong.


Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Ye Zhishen and Li Zhangyu] San Shi Pan

Old ink-rubbing in 1808

1 scroll

48x45.5cm

Note: This rubbing was made by Ye Zhishen in Yangzhou in 1808 and later given to Li Zhangyu in 1824 with Ye’s inscription and seal. Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Zheng Wenzhuo] Rubbings of Inscriptions on the Xue Rengui’s Statue and Tablet and a Painting of Reading the Tablet

Old ink-rubbing

1 scroll

22.3x31.5cm  34x28cm

Note: Inscribed by Zheng Wenzhuo, Chen Yunzhang and Pu Jin. The painting is by Zheng Wenzhuo.

Provenance: Previously collected by Pu Jin.


Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Wang Wentao, Weng Shupei and Jiang Sheng] Annotated Jin Shi Za Zhui Ce

Old ink-rubbing in middle Qing Dynasty

2 albums of 28 pages

31.7x17.2cm


Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Li Zhangyu, Zhang Tingji, Chen Jieqi, etc.] Album of Rubbings of Epitaph, Statue, Inkstone, etc.

Old ink-rubbing in Qing Dynasty

2 album of 85 pages

31.5x20.5cm

Note: Inscribed by Zhang Tingji, Chen Jieqi, Han Chong, Li Zhangyu, etc.

Provenance: Previously collected by Li Zhangyu.

Literature: 1. A Chronicle of Chen Jieqi’s Life, p. 49, Lu Mingjun, Xiling Seal Engraver’s Publishing House

               2. Bao Tie Zhai Jin Shi Wen Ba Wei Ji Qi Ta Er Zhong, pp. 31-32, Han Chong, Commercial Press, 1936


Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Yang Zhaojun] Rubbing of Tang Chu Jin Chan Si Bei

Old ink-rubbing in early Qing Dynasty

1 album

33.8x22.8cm

Note: Inscribed by Yang Zhaojun. Titled by Yang Zhaojun and Yang Mangfu.

Provenance: Previously collected by Yang Zhaojun.


Xiling Yinshe 2016 Spring Auction

[Wu Hufan] Rubbing of Fu Qin Guang Wu Jiang Jun Zhang Chan Bei

Old ink-rubbing

1 album

30.8x16.7cm

Note: Inscribed by Wu Hufan.

Provenance: Previously collected by Wu Hufan.